ΤΩΡΑ ΜΑΛΙΣΤΑ! Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ......ΣΩΘΗΚΕ! (Μητρ. Καλαβρυτων)

ΟΥΤΕ ΑΓΗΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΤΖΙΠ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΩΡΗΣΑΝ!

Η απορία μας είναι μήπως αυτά είναι προμηνύματα του επ΄εσχάτων συζητουμένου χωρισμού Εκκλησίας και Πολιτείας. Όσο κι αν πτωχεύσει η Χώρα μας εμείς εδώ στο Αίγιο θα βρίσκουμε πάντοτε ένα ανοικτό τζίπ, πάνω στο οποίο θα τοποθετούμε την εικόνα της Παναγίας μας για να την περιφέρουμε ανά την πόλη και να αγιάζωνται οι κάτοικοί της.

Σχόλια

 • από plagal πριν 2933 μέρες +1

  Θεος, απλα. Λατρεψα το σημειο που γραφει "τώρα πιά εμείς, από τη σκοπιάτου θρησκευτικού Ηγέτη μπορούμε να διερωτηθούμε". Πςςςςςςςςς τι λε ρε Ηγετη με Η κεφαλαιο!!

 • από kensai πριν 2933 μέρες +4

  "υπέρ του κατά ξηράν, θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών Στρατού"

  Ούτε ο Αθανάσιος δεν τα γράφει αυτά. Κι έχει πάει και στρατό.

  (Σκληρό. Αλλά να ακουστή.)

 • από Elias πριν 2933 μέρες +3

  Εδώ όμως ένα τραγουδάκι πρέπει να το παίξουμε, επιβάλλεται, το απαιτούν οι περιστάσεις:

  Την εικόνα δε σεβάστηκαν
  Τον λόγο δεν εκράτησαν
  Δε μας στείλαν ένα τζιπ
  Εωσφόροι ντιπ για ντιπ.

  Κόμματα, κόμματα
  Κάνουνε καμώματα
  Κόμματα, κόμματα
  Με φρου-φρου κι αρώματα.

  Ούτε άγημα αποσπάσανε
  Τα νεύρα μας τα σπάσανε
  Η Παναγιά η Τρυπητή
  Θα 'μενε αλιτάνευτη.

  Κόμματα κ.λπ.

  Για περικοπές μιλήσανε
  Δε μας ειδοποιήσανε
  Και ρωτάω: ο στρατός
  Είναι πια φιλόχριστος;

  Κόμματα κ.λπ.

 • από Elikas πριν 2933 μέρες +1

  Μπαζάρω με χέρια και με πόδια. Μείζονος εθνικής σημασίας το σκάνδαλο που καταγγέλει ο Άγιος. Η Παναγία χωρίς στρατιωτικό τζιπ; Πού ξανακούστηκε;

  Να παραιτηθεί ο Βενιζέλος τώρα.

 • από akindynos πριν 2933 μέρες 0

  Κρατιέμαι κύριε πρόεδρε αλλά όταν ο άλλος προκαλεί, άνθρωπος είμαι κι εγώ, θα αντιδράσω

  1 Καὶ σημεῖον μέγα ὤφθη ἐν τῷ οὐρανῷ, γυνὴ περιβεβλημένη τὸν ἥλιον, καὶ ἡ σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα,

  2 καὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα καὶ ἔκραζεν ὠδίνουσα καὶ βασανιζομένη τεκεῖν.

  3 καὶ ὤφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἰδοὺ δράκων πυρρὸς μέγας, ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ διαδήματα,

  4 καὶ ἡ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν. καὶ ὁ δράκων ἕστηκεν ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆς μελλούσης τεκεῖν, ἵνα, ὅταν τέκῃ, τὸ τέκνον αὐτῆς καταφάγῃ.

  5 καὶ ἔτεκεν υἱόν ἄρρενα, ὃς μέλλει ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ· καὶ ἡρπάσθη τὸ τέκνον αὐτῆς πρὸς τὸν Θεὸν καὶ πρὸς τὸν θρόνον αὐτοῦ.

  6 καὶ ἡ γυνὴ ἔφυγεν εἰς τὴν ἔρημον, ὅπου ἔχει ἐκεῖ τόπον ἡτοιμασμένον ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, ἵνα ἐκεῖ τρέφωσιν αὐτὴν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα.

  7 Καὶ ἐγένετο πόλεμος ἐν τῷ οὐρανῷ· ὁ Μιχαὴλ καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ τοῦ πολεμῆσαι μετὰ τοῦ δράκοντος· καὶ ὁ δράκων ἐπολέμησε καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ,

  8 καὶ οὐκ ἴσχυσεν, οὐδὲ τόπος εὑρέθη αὐτῷ ἔτι ἐν τῷ οὐρανῷ.

  9 καὶ ἐβλήθη ὁ δράκων, ὁ ὄφις ὁ μέγας ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούμενος Διάβολος καὶ ὁ Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην, ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ μετ' αὐτοῦ ἐβλήθησαν.

  10 καὶ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐν τῷ οὐρανῷ λέγουσαν· Ἄρτι ἐγένετο ἡ σωτηρία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, ὅτι ἐβλήθη ὁ κατήγορος τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, ὁ κατηγορῶν αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἡμέρας καὶ νυκτός.

  11 καὶ αὐτοὶ ἐνίκησαν αὐτὸν διὰ τὸ αἷμα τοῦ ἀρνίου καὶ διὰ τὸν λόγον τῆς μαρτυρίας αὐτῶν, καὶ οὐκ ἠγάπησαν τὴν ψυχὴν αὐτῶν ἄχρι θανάτου.

  12 διὰ τοῦτο εὐφραίνεσθε οὐρανοὶ καὶ οἱ ἐν αὐτοῖς σκηνοῦντες· οὐαὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν, ὅτι κατέβη ὁ διάβολος πρὸς ὑμᾶς ἔχων θυμὸν μέγαν, εἰδὼς ὅτι ὀλίγον καιρὸν ἔχει.

  13 Καὶ ὅτε εἶδεν ὁ δράκων ὅτι ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, ἐδίωξε τὴν γυναῖκα ἥτις ἔτεκε τὸν ἄρρενα.

  14 καὶ ἐδόθησαν τῇ γυναικὶ δύο τζιπ τοῦ ἀετοῦ τοῦ μεγάλου, ἵνα πορεύεται εἰς τὴν ἔρημον εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, ὅπως τρέφηται ἐκεῖ καιρὸν καὶ καιροὺς καὶ ἥμισυ καιροῦ ἀπὸ προσώπου τοῦ ὄφεως.

  15 καὶ ἔβαλεν ὁ ὄφις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ὀπίσω τῆς γυναικὸς ὕδωρ ὡς ποταμόν, ἵνα αὐτὴν ποταμοφόρητον ποιήσῃ.

  16 καὶ ἐβοήθησεν ἡ γῆ τῇ γυναικί, καὶ ἤνοιξεν ἡ γῆ τὸ στόμα αὐτῆς καὶ κατέπιε τὸν ποταμὸν ὃν ἔβαλεν ὁ δράκων ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ.

  17 καὶ ὠργίσθη ὁ δράκων ἐπὶ τῇ γυναικί, καὶ ἀπῆλθε ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν λοιπῶν τοῦ σπέρματος αὐτῆς, τῶν τηρούντων τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ καὶ ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ.


Log in για σχολιασμό ή γίνε μέλος εδώ.

Ποιά μέλη του buzz ψήφισαν αυτή την καταχώριση